خط مشی کیفیت سیناپخش ژن

شرکت توزیع سیناپخش باتکیه برکارکنان متعهد ومتخصص خود , ضمن رعایت الزامات قانونی واستانداردهای موجود در جهت افزایش رضایت مندی مشتریان وارتقاء سطح فرایندها ی کیفی ,مصمم است که سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9001 : 2008 را در جهت رسیدن به اهداف زیر مستقر وحفظ نماید :

  • افزایش سودآوری به منظور جلب رضایت سهامداران
  • رضایت و وفاداری مشتریان از طریق رسیدگی به نظرات وپیشنهادهای آنان
  • توسعه وارتقاء کیفی منابع انسانی وجلب مشارکت کارکنان به عنوان ارزشمند ترین سرمایه های شرکت
  • ارتقاء سطح فرایندهای موثر بر کیفیت شرکت به منظور کنترل وبهبود مستمر خدمات

مدیریت شرکت متعهد است با رعایت مفاد مندرج در این خط مشی وبا بهره گیری ازدانش ومشارکت کارکنان, اهداف فوق را عملی نماید, بر این اساس از تمامی کارکنان انتظار دارم با همدلی, همکاری و هم اندیشی, ضمن رعایت خط مشی کیفیت ,در مسیر استقرار دقیق واثر بخش نظام مدیریت کیفیت، تلاش نموده و خود را متعهد به اجرای آن نمایند.