ارتباط با سینا پخش
فرم تماس

شماره تماس واحدها
معاونت اداری و مالی
معاونت اداری
معاونت مالی
واحد فروش
واحد بازرگانی
واحد بازاریابی
دفتر حقوقی و قراردادها
واحد فناوری اطلاعات و مسئول فنی