مراکز توزیع
توزیع اقلام دارویی در سراسر کشور از طریق 21 مرکز عملیاتی (انبارش و فروش)، 9مرکز(فروش) به همراه دفتر مرکزی و انبار مرکزی و با بهره گیری از دانش کارشناسان فروش، فروشنده و موزعین مجرب و با تجربه انجام می پذیرد.
استان های تحت پوشش: تهران
استان های تحت پوشش: تهران
استان های تحت پوشش: تهران
استان های تحت پوشش: مشهد
استان های تحت پوشش: اهواز
استان های تحت پوشش: رشت
استان های تحت پوشش: خرم آباد
استان های تحت پوشش: سمنان
استان های تحت پوشش: البرز
استان های تحت پوشش: قم
استان های تحت پوشش: شیراز
استان های تحت پوشش: اصفهان
استان های تحت پوشش: یزد
استان های تحت پوشش: ساری
استان های تحت پوشش: گرگان
استان های تحت پوشش: کرمان
استان های تحت پوشش: بنرعباس
استان های تحت پوشش: زاهدان
استان های تحت پوشش: کرمانشاه
استان های تحت پوشش: همدان
استان های تحت پوشش: اراک
استان های تحت پوشش: قزوین
استان های تحت پوشش: سنندج
استان های تحت پوشش: تبریز
استان های تحت پوشش: زنجان
استان های تحت پوشش: گناباد
استان های تحت پوشش: شهرکرد
مراکز توزیع