انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل انسانی
تاریخ انتشار: 1400/08/30
این انجمن فعالیت خود را با هدف استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني شرکت های پخش دارو و مکمل انسانی آغاز کرده است. وظایف و اختیارات انجمن 1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن. 2- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها. 3-كوشش براي هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني مورد نياز، و ایجاد امکانات آموزشی لازم. 4- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن. 5- قبول مسووليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها. 6-کوشش در جهت جلوگیری از رقابت های ناسالم و فرآهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین شرکت های عضو. 7-داوری،حکمیت و سعی در ایجاد حسن تفاهم و تشریک مساعی بین ذی نفعان، اعضاء، تأمین کنندگان و مشتریان و رفع اختلاف آنها.